Follow us:

Ο καθοριστικός ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο ποικιλόμορφο τοπίο της Ελλάδας

Η Ελλάδα, με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τα ποικίλα τοπία της, δεν είναι μόνο ένας τουριστικός παράδεισος, αλλά και το κέντρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον οικονομικό ιστό της χώρας. Ειδικότερα, η εξάρτηση της Ελλάδας από τις ΜμΕ απορρέει από το μικρό μέγεθος της αγοράς της, τους περιορισμένους πόρους και τα εξελισσόμενα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία υποστηρίζονται από την επικρατούσα επιχειρηματική κουλτούρα.

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοίγουν το δρόμο για την οικονομική ανθεκτικότητα

Το ενημερωτικό δελτίο SBA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 αποκαλύπτει ότι το εντυπωσιακό 99,9% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, που αριθμούν 718.558, εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜμΕ. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα, αποτελούν το 94,6% των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας θέσεις εργασίας στο 46,9% του εργατικού δυναμικού. Συνολικά, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 83% του εργατικού δυναμικού, αναδεικνύοντας τον αναπόσπαστο ρόλο τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική βιωσιμότητα. Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία στην οικονομία, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συνεισφέρουν το 19,7%, ενώ οι ΜΜΕ συνολικά συνεισφέρουν ένα σημαντικό 56,7%. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τον σημαντικό αντίκτυπο των ΜμΕ στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, ξεπερνώντας τους αντίστοιχους μέσους όρους της ΕΕ-27.

Προκλήσεις και ανθεκτικότητα μπροστά στα παγκόσμια γεγονότα

Παρά την πρόβλεψη για ισχυρή αύξηση της προστιθέμενης αξίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης για το 2022, ο συνεχιζόμενος ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας εγκυμονεί αβεβαιότητες. Το 2021, οι ελληνικές ΜμΕ είχαν ήδη ξεπεράσει τους μέσους όρους της ΕΕ, δημιουργώντας το 81,8% της απασχόλησης και το 61,6% της προστιθέμενης αξίας. Αυτό το παγκόσμιο γεγονός αναδεικνύει την ανάγκη ευέλικτων πολιτικών για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων προκλήσεων. Οι ετήσιες σημειώσεις αξιολόγησης χωρών του ΟΟΣΑ, που συντάσσονται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχουν συστάσεις για την ενίσχυση των πολιτικών και των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς.

Οι αγροτικές περιοχές ως κέντρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι αγροτικές περιοχές, που καλύπτουν το 80-96,2% της έκτασης της Ελλάδας και φιλοξενούν το 25-44,2% του πληθυσμού, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο οικονομικό τοπίο της χώρας. Αντίθετα με την αντίληψη ότι κυριαρχεί η γεωργία, οι αγροτικές περιοχές φιλοξενούν ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των τοπικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, αν και συχνά μικρές σε μέγεθος, συμβάλλουν σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Πέρα από την οικονομική συμβολή, οι ΜμΕ στις αγροτικές περιοχές αξιοποιούν τους τοπικούς πόρους, μειώνουν την ανεργία, καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες και προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη.

Πολιτικές επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς και πρόοδος

Οι προσπάθειες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι εμφανείς μέσω του εξορθολογισμού των κανονισμών, της βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και των στοχευμένων πρωτοβουλιών. Οι δράσεις επιχειρηματικότητας για τους νέους και τις γυναίκες έχουν ενισχυθεί, με έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των φύλων στην επιχειρηματικότητα. Οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα περιλαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια για τις γυναίκες, στήριξη των μεταναστών επιχειρηματιών και αυξημένες πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας για τους ηλικιωμένους. Επισημαίνεται επίσης την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μπορεί η αντιμετώπιση των έμφυλων διαφορών να είναι επιτακτική ανάγκη, ωστόσο τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πρόοδο σε όλες τις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με την έκθεση της ICAP CRIF για το 2023, το ποσοστό διείσδυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 25,9%, σημειώνοντας αύξηση 6,3 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία εννέα χρόνια. Οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες παρουσίασαν θετικά οικονομικά μεγέθη το 2021, με αξιοσημείωτες αυξήσεις στις συνολικές πωλήσεις, την καθαρή κερδοφορία και το EBITDA. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους που επιδεικνύουν οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες υπογραμμίζουν τη συμβολή των γυναικών επιχειρηματιών στην οικονομική επιτυχία της Ελλάδας.

Κλείνοντας, καθώς η Ελλάδα περιηγείται σε ένα δυναμικό οικονομικό τοπίο, οι ΜμΕ αναδεικνύονται σε κινητήρια δύναμη της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης. Η δέσμευση για πολιτικές επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς, σε συνδυασμό με την εστίαση στην ενδυνάμωση των επιχειρηματιών από διάφορες δημογραφικές ομάδες, φέρνει την Ελλάδα σε θέση για ένα πιο εύρωστο και δίκαιο οικονομικό μέλλον. Το ταξίδι προς την οικονομική ευημερία είναι αναμφισβήτητα συνυφασμένο με την επιτυχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της, που συμβολίζουν την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ένταξη στις ελληνικές ΜμΕ μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου DiversEurope.

—————————————————————————————————————————

Το ευρωπαϊκό έργο DiversEurope στοχεύει στην προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης στον εργασιακό χώρο, και κυρίως στον χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για μία  πρωτοβουλία των Diversity Charters στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία θέλει να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γλώσσα ή τις πεποιθήσεις τους. Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.