ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για την υλοποίηση της πράξης: « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής »

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση της  πράξης:  

« Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο

στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής »

 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

Ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής» και MIS 5003687 στο ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων που εδρεύει στο Ίλιον, Ν. Αττικής  και διατηρεί υποκατάστημα στο Ηράκλειο Αττικής, Ν. Αττικής , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης  Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας     Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

 

Για τη στελέχωση της  Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής»

Ηράκλειο Αττικής ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών «Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης» 1
102 ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

 

Για τη στελέχωση της  Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής»

Ηράκλειο Αττικής ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό «Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης» 1
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 α)Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Κοινωνικής  Εργασίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  με κατεύθυνση      Κοινωνικής  Εργασίας  ή  Κοινωνικής    Διοίκησης  και   Πολιτικής Επιστήμης –      Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση    Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε)  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων   Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το  ομώνυμο  ή  αντίστοιχο  κατά ειδικότητα  πτυχίο  ΚΑΤΕΕ  ή  ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

β) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Κοινωνικού  Λειτουργού  ή  Κοινωνικής Εργασίας  ή  Βεβαίωση  ότι  πληροί  όλες  τις νόμιμες  προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

 

 

 

102

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του    τομέα      Χρηματοπιστωτικών     και       Διοικητικών      Υπηρεσιών       (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ήΠτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

Απολυτήριος τίτλος:

-Ενιαίου Λυκείου ή

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας

της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  (i)  επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με  ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες  0 0    0    100    125    150    175    200    225    250    275    300

 

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4  5
μονάδες 20 40 60 80 100

 

3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)

4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)

5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 38 39 40 και άνω
μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 555 570 585 600

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν :

– είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα κεντρικά γραφεία του Δικαιούχου φορέα KEAN στον 1ο όροφο επί της οδού Πατρόκλου 57 στο Ίλιον Αττικής, τ.κ.  13122  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 πμ – 15.00 μμ,

– είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων,  οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Λούκας Σωτηρίας .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από τις 01/12/2017 έως και τις 10/12/2017 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα :

1. η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017  με αρ.πρωτ. 1707 , 01/12/2017

2. το Παράρτημα Ανακοινώσεων  ΣΟΧ για  τιςσυγχρηματοδοτούμενες  δράσεις  “Δομές  Παροχής  Βασικών  Αγαθών,Κέντρα Κοινότητας,   Δομές   Αστέγων”  με σήμανση έκδοσης 26/05/2017

3. το Ειδικό Παράρτημα για την Απόδειξη Γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης 22/012016

4. το Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 5

 

Η υλοποίηση της  πράξης:  « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:  Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής » με ΜΙS 5003687 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ».

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το site μας στην διεύθυνση www.kean.gr και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 2692880.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.