Follow us:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Μ.Κ.Ο.) με την τίτλο «Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (Κ.Ε.Α.Ν.)» πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΝΤ-ΚΡΕΑΣ-ΛΑΧ-ΑΡΤΟΣ»,

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118 και

CPV:  15800000-6 με τίτλο: «Διάφορα προϊόντα διατροφής».

CPV:  15300000-1με τίτλο: «ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ».

CPV:  15511210-8 με τίτλο: «ΓΑΛΑ UHT».

CPV:  15810000-9 με τίτλο: «ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ».

CPV:  15000000-8 με τίτλο: «ΤΡΟΦΙΜΑ».

CPV:  15110000-2 με τίτλο: «ΚΡΕΑΣ».

CPV:  15200000-0 με τίτλο: «Παρασκευασμένα και διατηρημένα Ψάρια»

CPV:  15331100-8 με τίτλο: «Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά»

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αναλυτικά τα στοιχεία για την ανωτέρω προμήθεια περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 46/2021 Μελέτη του ΚΕΑΝ, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 03/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΑΝ. Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 20.769,79€ προ ΦΠΑ, ήτοι 23.468,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για μία ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο ΚΕΑΝ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον

Τηλέφωνο: 2102692880

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: keanprocurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από το ΚΕΑΝ το αργότερο έως την Τρίτη 13/07/2021 ώρα 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από την ιστοσελίδα του ΚΕΑΝ  www.kean.gr ή στο τηλέφωνο: 2102692880

Περιεχόμενα προσφοράς

Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Α)  Ποινικό μητρώο ή Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Βάσει του άρθρου 80 παρ: 13 του Ν.4412/2016, τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό δίνεται στη σχετική μελέτη.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να συνταχθεί με ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.

Συνημμένα, στην παρούσα πρόσκληση, τα παρακάτω έγγραφα:

Η υπ’αριθμ. 46/2021 Μελέτη του ΚΕΑΝ για την προμήθεια με τίτλο  «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΝΤ-ΚΡΕΑΣ-ΛΑΧ-ΑΡΤΟΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ».

 

 

 

 

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.