Follow us:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευών σε τρία μισθωμένα διαμερίσματα στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: RO-312/14.12.2020

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών για επισκευές σε τρία μισθωμένα διαμερίσματα στην Αθήνα

Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου  Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5062138. Στόχος της Δράσης είναι η στέγαση των ασυνόδευτων παιδιών, μέχρι 12, σε ένα ασφαλές περιβάλλον που ευνοεί την καλύψει των βασικών αναγκών τους και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή αυτονόμηση τους.

Το ΚΕΑΝ στα πλαίσια αυτής της δράσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσίας επισκευών τριών διαμερισμάτων της μονάδας και συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν ελαιοχρωματισμούς, τρίψιμο πατωμάτων (μωσαϊκό) , μερική ανακαίνιση μπάνιων και ότι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών δηλαδή υδραυλικά και ηλεκτρολογικά και στα τρία διαμερίσματα  που βρίσκονται στην ίδια πολυκατοικία στην Αθήνα.

Οι ζητούμενες ποσότητες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας είναι σύμφωνα με τους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ, οι εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

1

ΒΑΦΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 357,79m²

45440000-3

2

ΤΡΙΨΙΜΟ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΩΣΑΙΚΟ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 357,79m²

45430000-0

3

3 ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ 3 WC ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

45330000-9

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο ΚΕΑΝ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατρόκλου 57 , Ίλιον

Τηλέφωνο: 2102692880

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: keanprocurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από το ΚΕΑΝ το αργότερο έως το Σάββατο 15/12/2020 ώρα 14.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από την ιστοσελίδα του ΚΕΑΝ  www.kean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΚΕΑΝ  www.kean.gr ή στο τηλέφωνο: 2102692880

Περιεχόμενα προσφοράς

Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Α)  Ποινικό μητρώο

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ .

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ.

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Βάσει του άρθρου 80 παρ: 13 του Ν.4412/2016, τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

 Ζ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό δίνεται στη σχετική μελέτη.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα δαπάνη δεν υποδιαιρείται σε ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εν λόγω προμηθειών και στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας αυτής.

Συνημμένα, στην παρούσα πρόσκληση, τα παρακάτω έγγραφα:

Η υπ’αριθμ. 026/2020 Μελέτη του ΚΕΑΝ για την παροχή υπηρεσίας  «Εργασίες επισκευών σε τρία μισθωμένα διαμερίσματα»

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.