Follow us:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προσφορών

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (Κ.Ε.Α.N.), με σκοπό τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πλατφόρμας υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες για ηλεκτρονικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές εφαρμογές – πλατφόρμα / ιστοσελίδα έργου», όπως περιγράφεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών.

Το Κ.Ε.Α.Ν. είναι Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5074630 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» και η όποια συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ.

Για την υλοποίηση της Πράξης είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες για ηλεκτρονικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές εφαρμογές – πλατφόρμα / ιστοσελίδα έργου», όπως περιγράφεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη Πλατφόρμας Γαλάζιου Τουρισμού. Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών Ανάπτυξης και Λειτουργίας ειδικής Ιστοσελίδας / Πλατφόρμας του έργου, με κύριο σκοπό την Καταγραφή και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Γαλάζιου Τουρισμού. Σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η τεχνική ανάπτυξη ενώ μετά την ολοκλήρωση του ΠΕ1 της Πράξης το περιεχόμενο θα εμπλουτιστεί, περιλαμβάνοντας δεδομένα από το e-handbook. Κατά τη διάρκεια του έργου το περιεχόμενο της θα εμπλουτιστεί με νέα δεδομένα και με κατάλληλο υλικό του έργου ως το κύριο μέσο διαδικτυακής παρουσίας. Η Πλατφόρμα θα περιλαμβάνει δυνατότητες εξατομίκευσης περιεχομένου, συμβατότητα με κινητές συσκευές και λειτουργία αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα προσθήκης υλικού σε ειδικό τμήμα της. Το σύνολο του περιεχομένου της πλατφόρμας θα ελέγχεται από ειδικό εκπαιδευτικό συνεργάτη για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του περιεχομένου, ενώ το τεχνικό σκέλος του ΠΕ2 πέρα από την κατασκευή θα περιλάβει τις ενέργειες τεχνικής υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες θα κατανεμηθούν από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τις 14/04/2023, οπότε και ολοκληρώνεται η Πράξη.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες για ηλεκτρονικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές εφαρμογές – πλατφόρμα / ιστοσελίδα έργου».

Η εκτέλεση παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
• Του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
• Της με αρ. πρωτ. 2634/07-09-2021 (ορθή επανάληψη 08-11-2021) απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5074630 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», η όποια συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ.
• Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης της.

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στις 17/12/2021 και θα μείνει ανοιχτή έως τις 29/12 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν συμπληρωμένο αποκλειστικά και μόνο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς τους ως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθ. 56/2021 Μελέτη του ΚΕΑΝ στο raina@kean.gr .

 Μελέτη ιστοσελίδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts

Όλγα Γουρδομιχάλη

Project Manager

Από το 2013 έως το 2022, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διεθνείς
δημοσιεύσεις και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά συνέδρια τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών, διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναπτύσσει και υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα νέων σχετικά με την έρευνα.
Ταυτόχρονα συμμετέχει σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, πυροπροστασίας
και φροντίδας αδέσποτων ζώων.


Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.
Εντάχθηκε στο ΚΕΑΝ το 2018 και μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί δράσεις και έργα
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη του
Πανεπιστημίου Πειραιά.